Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Schipper Facilitair 2017

Artikel 1: Algemene bepalingen en toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op – en maken onlosmakelijk deel uit van –
  iedere aanbieding, offerte en overeenkomst die betrekking heeft op door Schipper Facilitair
  gevestigd te Benthuizen verder te noemen “Schipper Facilitair”, te leveren producten van
  welke aard dan ook, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder de opdrachtgever: de natuurlijke persoon
  of rechtspersoon die aan de opdrachtnemer opdracht heeft gegeven tot het verrichten van
  werkzaamheden of levering van zaken.
 3. De opdrachtgever zal zich ter zake van de opdracht nimmer kunnen beroepen op de
  omstandigheid dat hij namens een derde handelde, tenzij hij zulks uitdrukkelijk aan de
  opdrachtnemer ter kennis heeft gebracht en de opdrachtnemer alsdan onder deze voorwaarde
  de opdracht schriftelijk heeft aanvaard.
 4. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder opdracht: elk verzoek tot het verrichten
  van werkzaamheden of tot het leveren van zaken, in welke vorm dan ook gedaan. Een opdracht
  zal mede geacht worden te zijn gegeven door toezending of afgifte van gegevens of zaken aan
  de hand waarvan de werkzaamheden als bedoeld in lid 4 van dit artikel kunnen worden verricht.
 5.  In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder werkzaamheden: het vervaardigen,
  afleveren, installeren, plaatsen en (of) (af)bouwen van reclame-producties, of delen daarvan in
  de ruimste zin des woords.
 6. Op alle offertes door, alle opdrachten aan en alle overeenkomsten met de opdrachtnemer zijn
  de hiernavolgende voorwaarden van toepassing.
 7. Op van deze voorwaarden afwijkende bedingen en/of op eigen voorwaarden of bedingen kan de
  opdrachtgever slechts een beroep doen indien die bedingen of voorwaarden uitdrukkelijk en
  schriftelijk door de opdrachtnemer zijn aanvaard.
 8. De opdrachtgever met wie eerder op de onderhavige voorwaarden een overeenkomst werd
  gesloten, wordt geacht met de toepasselijkheid van deze voorwaarden op later met de
  opdrachtnemer gesloten overeenkomsten akkoord te zijn gegaan.
 9. Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken indien partijen dat uitdrukkelijk en
  schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 2: Offertes

 1.  Alle offertes, voorcalculaties, aanbiedingen en soortgelijke mededelingen door de
  opdrachtnemer zijn geheel vrijblijvend en kunnen slechts zonder afwijking worden aanvaard.
  Een aanbod wordt in ieder geval geacht te zijn verworpen indien dit niet binnen een maand is
  aanvaard.
 2. Offertes door de opdrachtnemer zijn gebaseerd op gegevens die door de opdrachtgever zijn
  verstrekt. De opdrachtgever staat ervoor in, dat hij naar beste weten en vermogen daarbij alle
  van belangzijnde gegevens heeft verstrekt.
 3. De van de offerte deel uitmakende documenten (zoals tekeningen, technische beschrijvingen en
  dergelijke) zijn zo nauwkeurig mogelijk, doch vrijblijvend. Zij zijn en blijven (intellectueel)
  eigendom van de opdrachtnemer.

Artikel 3: Totstandkoming van overeenkomsten en wijziging in gegeven opdrachten

 1. Eerst op het moment dat de opdrachtnemer mondeling of schriftelijk heeft bevestigd de
  verleende opdracht te aanvaarden komt de overeenkomst tot stand en ontstaan uit de
  overeenkomst voortvloeiende verbintenissen van partijen.
 2. De opdrachtgever draagt het risico van het niet, niet juist, niet tijdig of niet volledig ontvangen
  door de opdrachtnemer van zijn mededelingen.
 3. Voor zover onduidelijkheid ontstaat over de inhoud van de gegeven opdracht en de aanvaarding
  daarvan, zullen de door de opdrachtnemer verrichte werkzaamheden geacht worden te zijn
  geschied overeenkomstig de inhoud van de opdracht.
 4. Opdrachtgever verschaft tijdig de aansluitingsmogelijkheden ten behoeve van de voor het werk
  en de beproeving daarvan benodigde energie. De kosten van de benodigde energie zijn voor
  rekening van de opdrachtgever.
 5. De opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om meer werkzaamheden dan vermeld in de
  opdracht of in de aanvaarding daarvan uit te voeren en aan de opdrachtgever in rekening te
  brengen, indien deze werkzaamheden in het belang zijn van de opdrachtgever en/of van de
  goede uitvoering van de opdracht. De opdracht-gever wordt binnen een bekwame tijd op de
  hoogte gesteld van de uitvoering van deze aanvullende werkzaamheden.
 6. De opdrachtnemer zal binnen de grenzen van het redelijke aan wijzigingen in de opdracht
  meewerken, indien en voorzover de inhoud van de door hem te leveren prestatie niet wezenlijk
  van de oorspronkelijk overeengekomen prestatie afwijkt.

Artikel 4: Opzegging en annulering

 1. De opdrachtnemer heeft steeds het recht, zonder dat hiertoe enige ingebrekestelling of
  rechterlijke tussenkomst is vereist, de overeenkomst op te zeggen wanneer de opdrachtgever in
  staat van faillissement verkeert, of door hem surséance is aangevraagd, hij opeisbare schulden
  onbetaald laat, gaat liquideren of zijn vaste verblijfplaats of vestigingsplaats naar een plaats
  buiten Nederland verlegt alvorens naar genoegen van de opdrachtnemer zekerheid te hebben
  gesteld voor de voldoening van hetgeen ter zake van de uitvoering van de opdracht reeds
  verschuldigd is en nog verschuldigd zal worden, of indien hij middels beslaglegging,
  ondercuratelestelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen
  daarvan verliest, tenzij ten behoeve van de opdrachtnemer een naar diens oordeel genoegzame
  zekerheid wordt gesteld voor voldoening van hetgeen ter zake van de uitvoering van de
  opdracht verschuldigd is en nog verschuldigd zal worden.
 2. De opdrachtgever heeft het recht een overeenkomst te annuleren voordat de opdrachtnemer
  met de uitvoering van de overeenkomst begonnen is, mits hij de hierdoor voor de
  opdrachtnemer ontstane schade vergoedt. Onder deze schade wordt begrepen de door de
  leverancier gederfde winst, waarbij tevens in rekening wordt gebracht de kosten die de
  opdrachtnemer reeds ter voorbereiding heeft gemaakt, waaronder die van gereserveerde
  productiecapaciteit, ingekochte materialen, ingeroepen diensten en opslagkosten.

Artikel 5: gegevens en zaken opdrachtgever; risico

 1. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat gegevens en zaken die de opdrachtnemer nodig heeft
  voor het naar diens oordeel adequaat uitvoeren van de gegeven opdracht in de gewenste vorm
  ter beschikking komen van de opdrachtnemer.
 2. De opdrachtgever is gehouden er voor zorg te dragen, dat er voorafgaande aan de verstrekking
  aan de opdrachtnemer van kopij, een tekening, ontwerp, een fotografische opname of een
  informatiedrager, een duplicaat van deze zaken wordt gemaakt.
 3. De opdrachtnemer heeft het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten tot het moment
  dat de opdrachtgever aan de in lid 1 genoemde verplichting heeft voldaan.
 4. Indien de opdrachtgever niet voldoet aan de in lid 1 genoemde verplichting, dan heeft de
  opdrachtnemer, zonder dat hiertoe enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst is vereist,
  het recht de opdracht terug te geven.
 5. Indien en voor zover de opdrachtgever dit verzoekt, worden ter beschikking gestelde gegevens
  en zaken, behoudens het in artikel 17 bepaalde, na voltooiing van de opdracht aan de
  opdrachtgever geretourneerd.
 6. De opdrachtnemer is verplicht zorg te dragen voor een zorgvuldige opslag van de van de
  opdrachtgever afkomstige zaken en/of gegevens. Behoudens tegenbewijs wordt de
  opdrachtnemer geacht aan deze verplichting voldaan te hebben.
 7. Het risico ter zake van beschadiging of teloorgaan van de bij de opdrachtnemer of derden
  opgeslagen zaken en/of gegevens is uitdrukkelijk voor de opdrachtgever, behoudens indien er
  sprake is van grove schuld of opzet aan de zijde van de opdrachtnemer.
 8. De opdrachtgever vrijwaart de opdrachtnemer van alle aanspraken van derden verband
  houdende met de beschadiging of het teloorgaan van de in de voorgaande leden bedoelde
  zaken en/of gegevens.

Artikel 6: aansprakelijkheid

 1. Voor alle directe en indirecte schade van de opdrachtgever, op enigerlei wijze verband houdend
  met, dan wel veroorzaakt door niet, niet tijdig of niet volledig overeenkomstig de overeenkomst
  uitvoeren van de opdracht, is de aansprakelijkheid van de opdrachtnemer uitgesloten, tenzij kan
  worden aangetoond dat dit niet, niet tijdig of niet volledig overeenkomstig de overeenkomst
  uitvoeren onder de desbetreffende omstandigheden bij normale vakkennis en met inachtneming
  van normale oplettendheid en bij normale bedrijfsvoering niet was voorgevallen. Alsdan is de
  aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door de aansprakelijkheids-verzekering van de
  opdrachtnemer voor de schade wordt uitgekeerd.
 2. De opdrachtnemer heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade van de
  opdrachtgever ongedaan te maken of te beperken.
 3. De opdrachtgever zal zijn recht om de opdrachtnemer voor de in lid 1bedoelde schade
  aansprakelijk te stellen verwerkt hebben één jaar na het ontstaan daarvan.
 4. Aansprakelijkheid voor schade aan en door motorrijtuigen van de opdrachtgever is uitgesloten.
 5. Het risico ter zake van beschadiging of teloorgaan van zaken en/of gegevens tijdens vervoer of
  verzending is steeds voor de opdrachtgever, ongeacht of het vervoer of de verzending
  geschiedt door of namens de opdrachtgever, de opdrachtnemer of derden, behoudens indien er
  sprake is van grove schuld of opzet aan de zijde van de opdrachtnemer. Onder vervoer en
  verzending wordt mede begrepen transmissie van data door middel van het telefoonnet en elke
  daarmee vergelijkbare verzending met behulp van enig technisch middel.
 6. Het risico ter zake van schade aan of andere problemen samenhangend met na aflevering door
  de opdrachtgever geassembleerde, anderszins bewerkte of aan andere (on)roerende zaken
  aangebrachte zaken is steeds voor de opdrachtgever.
 7. Indien de opdrachtgever de door de opdrachtnemer te leveren zaken niet binnen dertig dagen
  na beëindiging van de opdracht en voldoening van het ter zake van die opdracht verschuldigde
  in ontvangst neemt, worden deze vanaf dat ogenblik voor rekening en risico van de
  opdrachtgever opgeslagen.
 8. De opdrachtgever vrijwaart de opdrachtnemer tegen alle aanspraken van derden die direct of
  indirect, middellijk of onmiddellijk met de uit de opdracht voortvloeiende werkzaamheden of
  leveringen samenhangen.
 9. De opdrachtgever heeft nimmer het recht de zaken retour te zenden aan de opdrachtnemer,
  tenzij de opdrachtnemer hiermede is akkoord gegaan.

Artikel 7: wijze van uitvoering opdracht

 1. De opdrachtnemer zal de door hem op grond van de gegeven opdracht te verrichten
  werkzaamheden op zorgvuldige wijze, overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap,
  uitvoeren.
 2. Indien de opdracht omvat het plaatsen of bevestigen van reclameborden, lichtbakken en
  dergelijke, dient de opdrachtgever er zorg voor te hebben gedragen dat eventueel benodigde
  vergunningen zijn verleend en dat ter zake aan alle overige wettelijke of andere vereisten is
  voldaan. De opdrachtgever vrijwaart de opdrachtnemer voor alle schade die mocht ontstaan
  indien een dergelijke bevoegdheid ontbrak. Voorts betekent deze omstandigheid niet dat de
  opdrachtnemer aan enigerlei uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting niet voldaan heeft.
 3. De opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop de gegeven opdracht wordt uitgevoerd, een en
  ander in de ruimste zin des woords. Dit laat onverlet, dat de opdrachtgever er jegens de
  opdrachtnemer voor in staat, dat in het geval de werkzaamheden (mede) omvatten het
  aanbrengen van zaken aan of op andere zaken, deze andere zaken hiervoor geschikt zijn.
  Enige onderzoeksplicht ter zake rust uitsluitend op de opdrachtgever. Dergelijk onderzoek valt
  uitdrukkelijk niet onder de tot de opdracht behorende werkzaamheden, tenzij uit een schriftelijk
  overeenkomst anders blijkt. Met betrekking tot inherent kwetsbare zaken als bijvoorbeeld ruiten
  geldt dat enige beschadiging die optreedt bij of kort na de met de opdracht samenhangende
  werkzaamheden geacht wordt te zijn veroorzaakt door de ongeschiktheid van die zaken voor de
  opdracht en niet door de wijze waarop de opdracht is uitgevoerd.
 4. Indien en voor zover de opdracht werkzaamheden omvat met betrekking tot stellages die in de
  bodem verankerd zijn of worden, staat de opdrachtgever ervoor in dat er geen kabels, leidingen,
  buizen, stol of andere obstakels ter plekke in de bodem aanwezig zijn. De opdrachtgever heeft
  op dit punt een onderzoeksplicht. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen geldt tussen de
  opdrachtnemer en de opdrachtgever steeds dat de stellage minimaal ‘anderhalf maal de hoogte
  van de stellage’ vanaf de openbare weg wordt geplaatst. Voor de aansprakelijkheid met
  betrekking tot de werkzaamheden en alles wat daarmee samenhangt, zal de opdrachtnemer
  voor rekening van de opdrachtgever en mede ten behoeve van de opdrachtgever een
  verzekering afsluiten. De opdrachtgever staat er voor in dat het terrein (nagenoeg) vlak is,
  verhard is en dat er geen obstakels, begroeiing of andere zaken aanwezig zijn die de uitvoering
  van de werkzaamheden zouden kunnen bemoeilijken. Indien de opdrachtnemer zulks nodig zou
  achten, is hij vrij zonder toestemming van de opdrachtgever dergelijke zaken te (laten)
  verwijderen, welke werkzaamheden als meerprijs bij de opdrachtgever in rekening zullen
  worden gebracht.
 5. Indien op verzoek van de opdrachtgever de opdrachtnemer de opdracht uitvoert met behulp of
  met verwerking van door de opdrachtgever aangeleverde materialen of halffabrikaten, gebeurt
  zulks geheel voor risico van de opdrachtgever. Met name, maar daartoe uitdrukkelijk niet
  beperkt, betreft dit houdbaarheid, hechting, slijtvastheid, licht- en kleurechtheid van de door de
  opdrachtnemer op dergelijke wijze vervaardigde of bewerkte zaken.
 6. De opdrachtgever is gehouden de opdrachtnemer op bijzondere moeilijkheden of
  gezondheidsrisico’s tijdens de bedrukking of bewerking van de door hem aangeleverde
  materialen en producten te wijzigen.
 7. De opdrachtnemer heeft de plicht desgevraagd de opdrachtgever tevoren over de wijze waarop
  aan de uitvoering vorm gegeven wordt, in te lichten, tenzij dit in strijd is met de aard van de
  opdracht.
 8. De opdrachtnemer heeft het recht zonder kennisgeving aan de opdrachtgever de opdracht of
  onderdelen daarvan uit te besteden aan of te laten verrichten door niet bij hem in dienst zijnde
  derden, indien dit zijns inziens een doeltreffende of doelmatige uitvoering van de opdracht
  bevordert.
 9. Indien tijdens de uitvoering van de opdracht door de opdrachtnemer werkzaamheden zijn
  verricht ten behoeve van de opdrachtgever die niet vallen onder de werkzaamheden zoals
  omschreven in of volgend uit de aanvaarding van de opdracht, wordt aan de daarop betrekking
  hebbende aantekeningen in de administratie van de opdrachtnemer het vermoeden ontleend
  dat deze werkzaamheden in opdracht van de opdrachtgever zijn verricht. Deze aantekeningen
  dienen betrekking te hebben op tussentijds overleg tussen de opdrachtnemer en de
  opdrachtgever.

Artikel 8: overmacht

 1. Indien de opdrachtnemer zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig
  kan nakomen ten gevolge van een hem niet toerekenbare oorzaak, waaronder begrepen maar
  daartoe niet beperkt oorlog en oorlogsgevaar, mobilisatie, burgeroorlog, oproer, molest, diefstal,
  brand, ingrijpende temperatuurschommelingen, waterschade, overstroming, aardbeving en
  andere natuurrampen, verbeurdverklaring en andere overheidsmaatregelen, werkstaking,
  stremming van vervoer, defecten aan machinerieën, niet-levering van noodzakelijke materialen
  en halffabrikaten door derden, storingen in de levering van energie, alles zowel in het bedrijf van
  de opdrachtnemer als bij ingeschakelde derden, worden die verplichtingen opgeschort totdat de
  opdrachtnemer redelijkerwijs in staat kan worden geacht deze op de overeengekomen wijze na
  te komen.
 2. Indien op grond van van overheidswege gestelde voorschriften of uit veiligheids-overwegingen
  van de opdrachtnemer door enige omstandigheid niet kan worden gevergd dat hij de opdracht
  (verder) uitvoert, heeft de opdrachtnemer het recht de nakoming van zijn verplichtingen op te
  schorten.
 3. De opdrachtgever heeft, in geval een situatie als bedoeld in lid 1 of lid 2 van dit artikel zich
  voordoet, niet het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, noch ontstaat in
  die gevallen voor de opdrachtnemer een verplichting tot vergoeding van enige schade.

Artikel 9: (druk-)proeven

 1. De opdrachtgever is gehouden de door de opdrachtnemer aan hem ter controle ter beschikking
  gestelde (druk-)proeven zorgvuldig en met bekwame spoed op fouten en gebreken te
  controleren en zijn oordeel aan de opdrachtnemer te doen toekomen.
 2. Goedkeuring van de proeven door de opdrachtgever geldt als erkenning dat de opdrachtnemer
  de aan de proeven voorafgaande daarmee verbonden werkzaamheden overeenkomstig de
  opdracht heeft uitgevoerd.
 3. Indien de opdrachtgever niet voldoet aan zijn in het eerste lid genoemde verplichting geldt dit als
  goedkeuring in de zin van het tweede lid.
 4. Elke op verzoek van de opdrachtgever vervaardigde proef wordt naast de overeenge-komen
  prijs in rekening gebracht, tenzij uitdrukkelijk is overeengekomen dat de kosten van deze
  proeven in de prijs zijn inbegrepen.

Artikel 10: auteursrechten etc.

 1. De opdrachtgever garandeert de opdrachtnemer dat door de uitvoering van de opdracht geen
  inbreuk wordt gemaakt op rechten die derden kunnen doen gelden krachtens de Auteurswet
  1912 of andere nationale, supranationale of internationale regelgeving op het gebied van het
  auteursrecht of het recht van de industriële eigendom, dan wel het recht met betrekking tot de
  onrechtmatige daad. De opdrachtgever vrijwaart de opdrachtnemer zowel in als buiten rechte
  van alle aanspraken die derden krachtens deze wetten of regelgeving geldend kunnen maken.
 2. Alle bij de uitvoering van de opdracht totstandgekomen zaken en werken worden geacht in hun
  geheel en uitsluitend volgens de inzichten van de opdrachtnemer tot stand te zijn gekomen. De
  opdrachtnemer is derhalve uitsluitend rechthebbende op ieder auteursrecht of ander recht van
  intellectuele eigendom dat ontstaat op alle bij uitvoering van de opdracht vervaardigde zaken en
  werken, alsmede op de in de opdracht bedoelde eindproducten. Het in de vorige twee volzinnen
  bepaalde geldt ook indien de desbetreffende werkzaamheden of zaken als afzonderlijke post op
  de offerte, in het aanbod of op de factuur zijn vermeld.
 3. Alle rechten van industriële of intellectuele aard met betrekking tot van de opdrachtnemer
  afkomstige of door hem gebruikte werkwijzen, adviezen etc. zullen en blijven zowel tijdens als
  na de uitvoering van de opdracht uitdrukkelijk en in uitsluitende eigendom aan de
  opdrachtnemer toebehoren, een en ander ongeacht het aandeel in de totstandkoming daarvan
  van de opdrachtgever zelf of van bij de uitvoering van de opdracht ingeschakelde derden. De
  opdrachtgever verkrijgt slechts een gebruiksrecht, dat bovendien beperkt is tot de in de opdracht
  begrepen afgeleverde zaken. Meer in het bijzonder geldt dat het resultaat van enige
  werkzaamheid waardoor rechten van intellectuele eigendom zijn ontstaan, noch aan derden ter
  bewerking of verveelvoudiging beschikbaar mogen worden gesteld, noch door de opdrachtgever
  zelf mogen worden bewerkt of verveelvoudigd. De uitoefening van deze rechten –
  openbaarmaking of overdracht van gegevens daaronder begrepen – is zowel tijdens als na de
  uitvoering van de opdracht uitdrukkelijk uitsluitend aan de opdrachtnemer voorbehouden.
 4. Bij overtreding van het in lid 3 gestelde verbeurt de opdrachtgever aan opdracht-nemer een
  direct opeisbare boete van € 275,= per dag dat de overtreding duurt, zonder dat daartoe een
  ingebrekestelling is vereist, en onverminderd het recht van de opdrachtnemer op vergoeding
  door de opdrachtgever van alle voor de opdrachtnemer daaruit voortvloeiende schade.

Artikel 11: prijzen, declaratie en kosten

 1. Voor het formuleren van voorstellen en vervaardigen van offertes worden door de
  opdrachtnemer geen kosten berekend, tenzij voor de opstelling ervan specifiek onderzoek
  noodzakelijk is. In dat geval zal vooraf een opgave worden gegeven van de omvang van de
  werkzaamheden van de opdrachtnemer en van de daarmede gepaard gaande kosten die in
  rekening zullen worden gebracht.
 2. Het bedrag dat wegens vergoeding van de door de opdrachtnemer verrichte
  werkzaamheden in rekening wordt gebracht is, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen,
  berekend volgens de gebruikelijke tarieven van de opdrachtnemer. Indien de opdracht
  ontwerpwerkzaamheden omvat, zullen steeds ook alle werkzaamheden verband houdende met
  de voorbereiding daarvan in rekening worden gebracht.
 3. Prijsverhogingen, voortvloeiende uit aanvullingen en wijzigingen van de opdracht zijn voor
  rekening van de opdrachtgever.
 4. De door de opdrachtnemer gemaakte kosten worden aan de opdrachtgever in rekening
  gebracht. Deze kosten bestaan onder meer uit de prijzen van de te verwerken materialen,
  declaraties van ingeschakelde derden en vervoer-, verzend- en verzekeringskosten.
 5. Meer- of minderleveringen ten opzichte van het overeengekomen aantal zijn toegestaan indien
  zij niet meer of minder bedragen dan tien procent. Het meer- of mindergeleverde wordt in
  rekening gebracht, respectievelijk op de rekening in mindering gebracht.
 6. Alle tarieven zijn exclusief de eventueel verschuldigde omzetbelasting en overige door de
  overheid opgelegde heffingen. Deze worden apart vermeld in de factuur en zijn voor rekening
  van de opdrachtgever.
 7. Indien na de totstandkoming van de overeenkomst en voor het overeengekomen tijdstip van
  levering, door ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst nog onbekende factoren,
  de prijzen van hulpmaterialen, lonen of welke prijsbepalende factoren dan ook wijziging hebben
  ondergaan, is de opdrachtnemer gerechtigd ter zake van de opdracht overeengekomen tarieven
  dienovereenkomstig en zonder overleg met de opdrachtgever aan te passen, evenwel met een
  maximumover-schrijding van tien procent. Dit percentage zal niet worden overschreden zonder
  nader overleg met de opdrachtgever, waarbij tot een eventuele herziening van de opdracht kan
  worden besloten. In alle gevallen geldt dat de kostenstijgingen na de totstandkoming van de
  overeenkomst en voor het overeengekomen tijdstip van levering van zaken of verrichten van
  diensten, die ontstaan zijn door van overheidswege goedgekeurde wijziging van de tariefstelling,
  zullen kunnen worden
  doorberekend, voor zover dit in overeenstemming is met het tariefbeleid van het Ministerie van
  Economische Zaken.
 8. Indien de uitvoering van de opdracht door de opdrachtnemer wordt opgeschort of beëindigd,
  heeft de opdrachtnemer recht op volledige betaling van tot op het moment van opschorting of
  beëindiging verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten.

Artikel 12: eigendom halffabrikaten, productiemiddelen etc.

 1. Alle door de opdrachtnemer in het kader van de uitvoering van de
  opdracht vervaardigde zaken, zoals productiemiddelen, halffabrikaten en hulp-middelen blijven
  in eigendom toebehoren aan de opdrachtnemer, ook als deze als aparte post op de offerte, in
  het aanbod of op de factuur zijn vermeld.
 2. De opdrachtnemer is niet gehouden de in het eerste lid bedoelde zaken aan de opdrachtgever
  af te geven.
 3. De opdrachtnemer is niet gehouden de in het eerste lid bedoelde zaken, alsmede resten, zoals
  snijafval etc. van het door de opdrachtgever aangeleverd materiaal en producten voor de
  opdrachtgever te bewaren. Indien de opdrachtnemer en de opdrachtgever overeenkomen dat
  deze zaken door de opdrachtnemer zullen worden bewaard, geschiedt dit voor de duur van ten
  hoogste één jaar en zonder dat de opdrachtnemer instaat voor de geschiktheid tot herhaald
  gebruik.

Artikel 13: aflevering en leveringstermijnen

 1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, geschiedt de aflevering van zaken ter plaatse
  waar de opdrachtnemer zijn bedrijf uitoefent.
 2. Een door de opdrachtnemer opgegeven leveringstermijn heeft slechts indicatieve betekenis,
  tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk wordt aangegeven dat het een uiterste termijn betreft. De
  opdrachtnemer is, ook bij een overeengekomen uiterste termijn, eerst in verzuim nadat de
  opdrachtgever hem schriftelijk in gebreke heeft gesteld.
 3. De gebondenheid van de opdrachtnemer aan een overeengekomen uiterste termijn vervalt
  indien en zodra de opdrachtgever de opdracht wijzigt, tenzij de geringe betekenis van de
  wijziging of de geringe duur van het oponthoud de opdrachtnemer in redelijkheid niet noodzaakt
  tot wijziging van de aanvankelijk door hem planmatig in de tijd vastgestelde inzet van
  productiecapaciteit.
 4. De opdrachtgever is bij de uitvoering van de overeenkomst door de opdrachtnemer, gehouden
  al datgene te doen, wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige aflevering door de
  opdrachtnemer mogelijk te maken.
 5. Bij niet-naleving door de opdrachtgever van het in het vorig lid gestelde, vervalt voor de
  opdrachtnemer de verplichting om binnen de aanvankelijk overeengekomen uiterste
  leveringstermijn de overeengekomen prestatie te verrichten. Deze ver-plichting vervalt
  eveneens indien de opdrachtgever niet voldoet aan zijn verplichtingen zoals die zijn omschreven
  in de artikelen 9 en 17. Zij vervalt ook in de situaties die beschreven worden in de artikelen 4, 8
  en 18.

Artikel 14: onderzoek bij aflevering; afwijkingen

 1. De opdrachtgever is verplicht terstond na de aflevering van de diensten en/of zaken grondig na
  te gaan of de prestatie van de opdrachtnemer deugdelijk en overeenkomstig de opdracht is.
 2. De prestatie van de opdrachtnemer geldt tussen partijen steeds als deugdelijk en
  overeenkomstig de opdracht, indien de opdrachtgever na aflevering het geleverde of een
  gedeelte van het geleverde in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, aan derden
  heeft geleverd, respectievelijk in gebruik heeft doen nemen of heeft doen bewerken.
 3. Dit artikel heeft ook betrekking op opdrachten die mede omvatten het (de)monteren of
  vervoeren van zaken.
 4. Afwijkingen van geringe betekenis, daaronder begrepen afwijkingen wat betreft kleur, van de in
  de opdracht bedoelde prestatie of van een (druk-)proef brengen geen verandering in de op
  partijen rustende verplichtingen en vormen aldus geen reden voor bijvoorbeeld afkeuring,
  korting, ontbinding van de overeenkomst of schadevergoeding.
 5. Afwijkingen die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, in redelijkheid geen of een
  ondergeschikte invloed op de (gebruiks) -waarde van het geleverde hebben, worden steeds
  geacht afwijkingen van geringe betekenis te zijn.

  1. Artikel 15: reclame
   1. Een reclame met betrekking tot de door de opdrachtnemer verrichte werkzaamheden of
   (af)geleverde zaken of het bedrag van de factuur, dient de opdrachtgever binnen zeven dagen
   na het moment van afleveren respectievelijk na de factuurdatum schriftelijk aan de
   opdrachtnemer mede te delen.
   2. Indien de opdrachtgever aantoont dat hij een gebrek redelijkerwijze niet eerder kon of had
   hoeven ontdekken, dient de opdrachtgever binnen zeven dagen na de ontdekking van het
   gebrek, een reclame schriftelijk aan de opdrachtnemer mede te delen.
   3. In de gevallen genoemd in het tweede lid en derde lid van artikel 14 komt aan de opdrachtgever
   nooit enige recht van reclame toe.
   4. Na het verstrijken van de in het eerste en tweede lid genoemde termijnen vervalt het recht van
   reclame.
   5. Reclame schort de betalingsverplichting van de opdrachtgever niet op.
 6. Ingeval van een gerechtvaardigde reclame heeft de opdrachtnemer de keuze tussen
  aanpassing van het bedrag van zijn declaratie, het verbeteren of opnieuw verrichten van
  werkzaamheden waarvan het resultaat afgekeurd is, en de vervanging van de geleverde zaken,
  dan wel van het gebrekkig of beschadigd gedeelte daarvan, nadat deze zaken tijdig aan de
  opdrachtnemer zijn geretourneerd.

Artikel 16: garantie

 1. Van iedere garantie op door de opdrachtnemer geleverde zaken zijn uitdrukkelijk uitgesloten:
  normale slijtage (daaronder begrepen geleidelijke verkleuring, verkrijting en glansvermindering),
  iedere vorm van schade ontstaan bij of na het door de opdrachtgever zelf aanbrengen van
  zelfklevende materialen, schade door ondeskundig of onzorgvuldig gebruik, schade ontstaan na
  of tengevolge van na de levering aangebrachte veranderingen.
 2. De opdrachtnemer garandeert de deugdelijkheid van de constructie van geleverde zaken voor
  de duur van maximaal drie maanden na aflevering, doch nimmer verder strekkend dan de aan
  de opdrachtnemer zelf door diens toeleverancier verstrekte garantie.
 3. De garantie voor door de opdrachtnemer geleverde, maar door anderen vervaardigde zaken,
  omvat uitsluitend de door deze anderen aan de opdrachtnemer verleende garantie.
 4. Met betrekking tot garantie geldt uitsluitend het hier gestelde, behoudens voor zover tussen de
  opdrachtgever en de opdrachtnemer schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 17: betaling

 1. De opdrachtnemer bepaalt de betalingsvoorwaarden. Het staat de opdrachtnemer vrij een
  aanbetaling te verlangen alvorens hij een begin maakt met de uitvoering van de opdracht. Indien
  geen aanbetaling vooraf overeen is genomen, geldt het volgende. Betaling van het
  factuurbedrag door de opdrachtgever dient te zijn geschied binnen veertien dagen na
  factuurdatum, in Nederlandse valuta, ten kantore van de opdrachtnemer of door middel van
  storting ten gunste van een door de opdrachtnemer aan te wijzen bank- of postbankrekening,
  waarbij als betaling slechts zal gelden de mededeling van de betreffende bankinstelling dat het
  factuurbedrag is bijgeschreven op de aangewezen rekening. De betaling dient evenwel contant
  bij aflevering plaats te vinden indien de opdrachtgever een natuurlijk persoon is die niet handelt
  in de uitoefening van een beroep of bedrijf. Betaling geschiedt netto en zonder enig recht op
  korting, schuldvergelijking of opschorting.
 2. De opdrachtnemer is gerechtigd, bij een overeengekomen aflevering in gedeelten, na aflevering
  van het eerste gedeelte, naast de betaling van dit gedeelte tevens de betaling te verlangen van
  alle voor de gehele opdracht gemaakte kosten, zoals die van films en (druk)proeven.
 3. Indien de opdrachtgever niet binnen de in lid 1 genoemde termijn heeft betaald, is hij van
  rechtswege in verzuim. In zodanig geval zijn alle vorderingen die de opdrachtnemer op de
  opdrachtgever heeft onmiddellijk opeisbaar en heeft de opdrachtnemer, zonder nadere
  sommatie of ingebrekestelling het recht de “wettelijke rente bij handelsovereenkomsten” in
  rekening te brengen tot op de datum van de algehele voldoening, een en ander onverminderd
  de verdere rechten welke de opdrachtnemer heeft.
 4. Indien de opdrachtgever niet binnen de in lid 1 genoemde termijn heeft betaald, kan de
  opdrachtnemer met een beroep op de onzekerheidsexceptie de uitvoering van iedere opdracht
  opschorten.
 5. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten verband houdende met de inning van enige
  vordering van de opdrachtnemer op de opdrachtgever komen ten laste van de opdrachtgever.
  De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op 15% van het
  verschuldigde bedrag, met een minimum van € 75,= exclusief omzetbelasting.
 6. Betalingen aan de opdrachtnemer strekken in de eerste plaats tot delging van vervallen rente en
  incassokosten en vervolgens tot kwijting van de langst uitstaande vordering (factuur).
 7. De in de leden 3 en 5 genoemde verhogingen treden uitsluitend in de plaats van vergoeding
  van vertragingsschade. Naast deze vergoeding kan schadevergoeding op grond van de wet
  worden gevorderd.
 8. Indien de opdracht is verstrekt door meer dan één opdrachtgever, zijn alle opdrachtgevers
  hoofdelijk verbonden ter zake van de nakoming van de verplichtingen zoals in dit artikel
  weergegeven, dit ongeacht de tenaamstelling van de factuur.

Artikel 18: retentierecht, eigendomsvoorbehoud en pandrecht

 1. De opdrachtnemer is bevoegd om zaken van de opdrachtgever die
  hij onder zich heeft, alsmede die zaken die door de opdrachtnemer zijn samengesteld of
  opgesteld in opdracht van de opdrachtgever niet aan de opdrachtgever of aan derden af te
  geven, totdat de opdrachtgever aan al zijn verplichtingen jegens de opdrachtnemer heeft
  voldaan.
 2. Het volledige eigendomsrecht op door de opdrachtnemer aan de opdrachtgever geleverde
  zaken blijft onvoorwaardelijk bij de opdrachtnemer, totdat de opdrachtgever aan al zijn
  verplichtingen jegens de opdrachtnemer die voortvloeien uit de opdracht, heeft voldaan. Tot dit
  moment zal de opdrachtgever geen enkele daad van beschikking over genoemde zaken stellen.
 3. De opdrachtgever verleent de opdrachtnemer pandrecht op alle zaken van de opdrachtgever die
  in het kader van de uitvoering van de opdracht door de opdrachtgever in de macht van de
  opdrachtnemer zijn gebracht, zulks tot meerdere zekerheid van al hetgeen de opdrachtgever in
  welke hoedanigheid en uit welken hoofde ook aan de opdrachtnemer verschuldigd mocht zijn,
  niet op eisbare en voorwaardelijke schulden daaronder mede begrepen.

Artikel 19: toepasselijkheid recht en geschillen

 1. Op alle offertes, aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten en op daaruit voortspruitende
  geschillen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Offertes, aanbiedingen, opdrachten
  en overeenkomsten worden geacht in Nederland te zijn gedaan, respectievelijk gegeven,
  gesloten en uitgevoerd.
 2. Een geschil is aanwezig, wanneer een van de partijen verklaart dat dit het geval is.
 3. Bevoegd tot het kennisnemen van geschillen is uitsluitend de Arrondissements-rechtbank te
  Den Haag, tenzij het onderwerp van geschil tot de competentie van de kantonrechter behoort.